Stadgar

Torkel Andersson i Berg 1789-1871
Torkel Andersson i Berg 1789-1871

Stadgar

För

Släktföreningen Annika och Torkel i Berg

Antagna vid allmänt släktmöte den 17 juni 1989

§1 Föreningen har som målsättning
 • att verka för sammanhållning inom släkten.
 • att tillvarataga släktens gemensamma intressen.
 • att sträva efter att föra ett fullständigt och korrekt släktregister som utgår från Annika och Torkel.
 • att utföra forskning för att öka kunskaperna om släktens historia
§2 Medlemskap

Varje ättling till Annika Ericsdotter, född 1792 och Torkel Andersson, född 1789, kan betrakta sig som medlem i släktföreningen.

För att erhålla medlemsinformation och kallelser till möten måste dock årsavgiften vara betald.

Änkor eller änklingar, liksom adopterade och andra närstående personer kan också erhålla medlemsinformation om årsavgiften inbetalts.

§3 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter och löpande förvaltning.

Denna styrelse ska bestå av 1 ordförande och 6 ledamöter, helst 1 från varje gren. Samtliga väljes vid ordinarie släktmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutmässig då minst 4 ledamöter är närvarande.

Styrelsen utser 2 kontaktpersoner från varje släktgren.

Kontaktpersonerna kallas till styrelsemöten, där de har närvaro- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Kontaktpersonerna ersätter ordinarie ledamot när sådan inte är närvarande, då företrädesvis från samma släktgren.

På varje ordinarie släktmöte utser, för tiden till nästa ordinarie släktmöte, 2 revisorer och 2 suppleanter för dessa.

Varken styrelsemedlem eller revisorer har rätt uppbära arvode för sitt arbete i föreningen.

§4 Valberedning

En valberedning, bestående av 3 vid föregående ordinarie släktmöte valda funktionärer, har att till släktmötet framlägga förslag till samtliga inom: föreningen valbara poster. Valberedningen har även att lägga förslag till funktionärer på föreningens släktmöten.

§5 Valbar

Till medlem i styrelsen kan väljas ättling som fyllt 16 år. Detta gäller även revisorer och dennes suppleanter.

§6 Ordförande

Det åligger ordföranden att representera föreningen utåt. Han ska vid behov sammankalla styrelsen och föra ordet vid dessa styrelsemöten.

§7 Vice ordförande

Vice ordförande inträder när ordinarie ordförande icke är närvarande.

§8 Sekreterare

Sekreterare skriver styrelsens protokoll och arkiverar alla handlingar som rör föreningens verksamhet.

§9 Kassör

Kassören inkasserar medlemsavgiften, verkställer av styrelsen beslutande utbetalningar och för föreningens räkenskaper.

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall före den 15 februari följande år lämnas till revisorn för granskning.

Revisor ska till ordinarie släktmöte avge revisionsberättelse. Om anledning finns kan revisor påfordra sammankallande av extra släktmöte.

§10 Röstning

Beslut vid styrelsens möte fattas enkel majoritet. Varje ledamot äger en röst. Vid lika äger ordföranden utslagsröst.

§11 Ordinarie släktmöten

Ordinarie släktmöte planeras av styrelsen. Dock bör det hållas senast vart femte år. Beslut vid dessa möten fattas med enkel majoritet. Varje närvarande ättling som fyllt 16 år har rösträtt med en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Kallelse till allmänt ordinarie släktmöte ska utgå minst fyra veckor före mötet.

Följande ärenden ska förekomma:

 • Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
 • Val av 2 justeringsmän.
 • Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 • Föredragning av styrelsens berättelse för tiden från förra släktmötet.
 • Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelser.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Bestämmande om årsavgiftens storlek.
 • Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
 • Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter.
 • Val av valberedning.
 • Övriga frågor.
§12 Extra släktmöte

ska hållas då styrelsen så beslutar eller revisorn eller minst en tredje del av de röstberättigande medlemmarna så påkallar.

§13 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar ska godkännas med minst 2/3 majoritet på ordinarie släktmöte. I kallelse till släktmöte där sådan ändring kommer att behandlas, ska detta meddelas.

§14 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas med minst 2/3 majoritet på två varandra följande ordinarie släktmöten.

Vid föreningens upplösning ska föreningens protokoll och övriga handlingar arkiveras i Folkrörelsernas Arkiv i Mark.

Föreningens övriga tillgångar ska släktmötet med minst 2/3 majoritet besluta om.